ერაზმუს+-ის რჩევები: პრაქტიკული ვებინარები პროექტის წარმატებული დიზაინისთვის - პროფესიული განათლების და ზრდასრულთა განათლების სექტორები
02
2024
February

ერაზმუს+-ის რჩევები: პრაქტიკული ვებინარები პროექტის წარმატებული დიზაინისთვის - პროფესიული განათლების და ზრდასრულთა განათლების სექტორები

Subject: Exclusive invitation to participate - “Erasmus+ Insights: Practical webinars for successful project design” - Apply today!

Greetings!

Are you ready to transform your project ideas into winning Erasmus+ proposals? The EU "Feasibility Study to Assess Georgia’s Participation in the Erasmus+ Programme" team is thrilled to invite you to an exclusive series of webinars, to improve your project design skills in the Erasmus+ programme.

Why Attend?

 • Design Essentials: Discover strategies to improve Erasmus+ project design, crucial for crafting impactful and winning proposals.
 • Core Topics: Dive into key Erasmus+ areas including international partnership, proposal development, inclusion, and project management.
 • Expert Insights: Hear and benefit from our team's extensive experience in Erasmus+ programme and their practical approach

Topics and format of the webinars:

The webinars will take place in Zoom and each webinar has a duration of 90 minutes. The topics and dates are as follows:

Topic

Date

Time

Webinar 1: Partnership and Cooperation in Erasmus+

9.02.2024

13:00

Webinar 2: Erasmus+ Project Design and Proposal Development

9.02.2024

15:00

Webinar 3: Inclusion in Erasmus+ Projects: Outreach and Beneficiary Involvement

16.02.2024

13:00

Webinar 4: Project Management, Reporting and Finances

16.02.2024

15:00

 

Who Should Attend?

This series is perfect for individuals and organizations actively designing Erasmus+ projects such as:

 • Public and private VET providers
 • Public and private organisations working on VET
 • Cultural institutions
 • Citizent’s initiatives
 • Organisations working on Adult Education

Secure your spot today and take a step towards Erasmus+ project success. Register here or reach out to us at erasmus.feas@gmail.com for any queries.

See our brochure in Georgian and English.

We're excited to contribute to your crafting of quality Erasmus+ projects.

Warm regards,

United Capacity Building Team

 

ერილი პროფესიულ სასწავლებლებსა და ზრდასრულთა განათლების ორგანიზაციებისთვის

 თემა: ექსკლუზიური მოპატიჟება მონაწილეობის მისაღებად - „ერაზმუს+-ის რჩევები: პრაქტიკული ვებინარები პროექტის წარმატებული დიზაინისთვის“ - ჩაეწერეთ დღესვე!

მოგესალმებით!

მზად ხართ, გადააქციოთ თქვენი პროექტის იდეები ერაზმუს+-ის გამარჯვებულ წინადადებებად? ევროკავშირის პროექტის - „კვლევა ერაზმუს+ის პროგრამაში საქართველოს მონაწილეობის მიზანშეწონილობის შესაფასებლად და შესაბამისი შესაძლებლობების გასავითარებლად“ - გუნდი მოხარულია, მოგიწვიოთ ვებინარების ექსკლუზიურ სერიაზე, რათა გააუმჯობესოთ პროექტის დიზაინის უნარები ერაზმუს+ პროგრამაში.

 Რატომ დავესწროთ?

 • დიზაინის საფუძვლები: შეისწავლეთ სტრატეგიები ერაზმუს+-ის პროექტის დიზაინის გასაუმჯობესებლად, რაც გადამწყვეტია შთამბეჭდავი და მომგებიანი საპროექტო წინადადების შესაქმნელად.
 • ძირითადი თემები: გაეცანით ერაზმუს+-ის ძირითად სფეროებს, მათ შორის, საერთაშორისო პარტნიორობის წარმართვას,, საპროექტო წინადადების შემუშავებას, ინკლუზიის უზრუნველყოფასა და პროექტის მართვას.
 • ექსპერტების რჩევები: მოისმინეთ და ისარგებლეთ ჩვენი გუნდის დიდი გამოცდილებით ერაზმუს+ პროგრამაში და მათი პრაქტიკული მიდგომით.

 Ვებინარის ფორმატი და საკითხები:

ვებინარები ჩატარდება Zoom-ში. თითოეული ვებინარის ხანგრძლივობაა 90 წუთი. თემები და თარიღები ასეთია:

თემა

თარიღი

დრო

ვებინარი 1: პარტნიორობა და თანამშრომლობა ერაზმუს+-ში

9.02.2024

13:00

ვებინარი 2: ერაზმუს+-ის პროექტის დიზაინი და საპროექტო წინადადების შემუშავება

9.02.2024

15:00

ვებინარი 3: ინკლუზია და მრავალფეროვნება ერასმუს+ პროექტებში: საინფორმაციო კამპანია და ბენეფიციარების ჩართულობა

16.02.2024

13:00

ვებინარი 4: პროექტის მართვა, ანგარიშგება და ფინანსები

16.02.2024

15:00

 ვინ უნდა დაესწროს?

ეს სერია შესაფერისია იმ პირებისთვის და ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც აქტიურად ქმნიან ერაზმუს+-ის პროექტებს. Ეს შეიძლება იყვნენ:

 • საჯარო ან კერძო პროფესიული კოლეჯები
 • Სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ პროფესიული განათლების საკითხებზე
 • კულტურული ინსტიტუციები
 • მოქალაქეთა ინიციატივები
 • ზრდასრულთა განათლების მომწოდებელი საჯარო ან კერძო დაწესებულებები

უზრუნველყავით თქვენი ადგილი დღეს და გადადგით ნაბიჯი ერაზმუს+ პროექტის წარმატებისკენ. დარეგისტრირდით აქ ან დაგვიკავშირდით erasmus.feas@gmail.com ნებისმიერი შეკითხვებით.

იხილეთ ჩვენი ბროშეურები ქართულად და ინგლისურად

ჩვენ მოხარულნი ვიქნებით, წვლილი შევიტანოთ თქვენ მიერ ხარისხიანი ერაზმუს+-ის პროექტების შემუშავებაში.

პატივისცემით,

Შესაძლებლობების განვითარების გუნდი