ჟან მონე

Jean Monnet პროგრამა მიზნად ისახავს ევროკავშირის ღირებულებებისა და ფასეულობების პოპულარიზაციას, ევროკავშირის შესახებ კვლევებისა და სწავლების განვითარების ხელშეწყობის გზით. 

Jean Monnet პროგრამა ახორციელებს შემდეგ აქტივობებს:

Jean Monnet მოდული

წარმოადგენს მოკლე სასწავლო პროგრამას (ან კურსს) ევროკავშირის კვლევების მიმართულებით უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. ყოველ მოდულის მინიმალური ხანგრძლივობაა 40 სასწავლო საათი (ერთი აკადემიური წლის განმავლობაში).

Jean Monnet კათედრა

წარმოადგენს მასწავლებლის თანამდებობას ევროკავშირის კვლევების სპეციალიზაციით უნივერსიტეტის ლექტორებისა და პროფესორებისთვის. კათედრის ხელმძღვანელის პოსტის დაკავება შეუძლია მხოლოდ ერთ პროფესორს, რომელიც განახორციელებს მინიმუმ 90 საათიან სასწავლო კურსს აკადემიური წლის განმავლობაში.

Jean Monnet ევროკავშირის კვლევების წამყვანი ცენტრები

წარმოადგენენ ძირითად საინფორმაციო პუნქტებს ევროკავშირის საკითხების შესახებ. ცენტრის კურატორობა ევალება კათედრის ხელმძღვანელს. ცენტრი აერთიანებს ექსპერტებს ევროკავშირის კვლევების მიმართულებით (ლექტორებს, მოდულის ხელმძღვანელებს და თვითონ კათედრის ხელმძღვანელს) და მისი მიზანიაევროკავშირის კვლევების სხვადასხვა მიმართულებებს, დისციპლინებსა და რესურსებს შორის მდგრადი ურთიერთობების ჩამოყალიბება, ასევე ერთობლივი ტრანსნაციონალური აქტივობების და ღონისძიებების ჩატარება სხვადასხვა ქვეყნების აკადემიურ წრეებთან და ინსტიტუტებთან.

მხარდაჭერა ორგანიზაციებს:

Jean Monnet მხარს უჭერს ორგანიზაციებს, რომლებიც ახორციელებენ სხვადასხვა აქტივობებსა თუ ტრენინგებს პედაგოგებისათვის ევროკავშირის თემატიკის მიმართულებით სამაგისტრო დონეზე. პროგრამა ასევე მხარს უჭერს ყველა სახის აქტივობას, რომლის მიზანი იქნება ევროკავშირთან დაკავშირებული თემების მომზადება, შემუშავება, თუ პოპულარიზაცია და სწავლება.

მხარდაჭერა ასოციაციებს:

Jean Monnet მხარს უჭერს ასოციაციებს, რომელთა ძირითადი სამუშაო მიმართულებაა ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერა. ასოციაციები უნდა იყოს ინტერდისციპლინური და აერთიანებდეს ყველა დაინტერესებულ მხარეს (პროფესორები, პედაგოგები და მკვლევარები, რომლებიც სპეციალიზირდებიან ევროკავშირის კვლევების საკითხებზე შესაბამის ქვეყნებში თუ რეგიონებში).

Jean Monnet ქსელები

ხელს უწყობენ საერთაშორისო კონსორციუმების შექმნასა და განვითარებას (უსდ, ცენტრების, დეპარტამენტების, ჯგუფების თუ ინდივიდუალური ექსპერტების სახით) ევროკავშირის კვლევების მიმართულებით.

Jean Monnet პროექტები

ხელს უწყობენ ინოვაციურ აქტივობებს/პროექტებს ევროკავშირის თემატიკაზე. ამგვარი პროექტების განხორციელებაზე განაცხადი შეიძლება ცალმხრივად წარდგეს; წარმოდგენილ აქტივობებში შესაძლებელია ჩართულნი იყვნენ სხვა პარტნიორებიც. პროექტის საშუალო ხანგრძლივობაა 12–24 თვე.

პრეზენტაცია Jean Monnet აქტივობების შეახებ

მიმდინარე / განხორციელებული პროექტები 2015-2019

 • 565040-EPP-1-2015-1-GE- EPPJMO-SUPPA "Promote Knowledge and Awareness of the EU at Grassroots Level in Georgia" პროექტს ახორციელებს საქართველოს რეფორმების ასოციაცია (GRASS) - 2015
 • 565086-EPP-1-2015-1-EE- EPPJMO-NETWORK "Developing the European Studies in the Caucasus" პროექტში მონაწილეობენ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 2015
 • 575609-EPP-1-2016-1-GE-EPPJMO-CHAIR "Establishment of Jean Monnet Chair at ISU" ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი ოლივერ რაისნერი - 2016
 • 575440-EPP-1-2016-1-GE-EPPJMO-CHAIR "Promoting teaching of European integration and increasing EU awareness in Georgia" კავკასიის უნივერსიტეტი, პროფესორი სერგი კაპანაძე - 2016
 • 575096-EPP-1-2016-1-GE-EPPJMO-PROJECT "Raising Awareness on Georgia’s Europeanization in Academia" სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი (CSS) - 2016
 • 574611-EPP-1-2016-1-GE-EPPJMO-SUPPA "Disseminating Knowledge on EU-Georgian Association Agreement among Academic Communities in Georgia" ევროკავშირის კვლევების ასოციაცია (European Union Studies Association) - 2016
 • 586926-EPP-1-2017-1-GE-EPPJMO-SUPPA EU Studies Module for the Regional Universities of Georgia and MOOC (Massive Online Open Course) about the EU (GRASS) - 2017
 • 600053-EPP-1-2018-1-GEEPPJMO-SUPPA - Promoting Inter-Regional European Studies in the Caucasus (ASSOCIATION OF EUROPEAN STUDIES FOR THE CAUCASUS) – 2018
 • 611570-EPP-1-2019-1-GEEPPJMO-CHAIR - Jean Monnet Chair in EU Law at the New Vision University, ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი, პროფესორი გაგა გაბრიჩიძე - 2019
 • 611737-EPP-1-2019-1-GEEPPJMO-MODULE - European idea and Euro integration of Georgia  - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, პროფესორი ემზარ ფაჟავა - 2019
 • 611026-EPP-1-2019-1-GEEPPJMO-PROJECT - Triangle Effect of European Studies at Schools - კავკასიის უნივერსიტეტი - 2019
 • 611436-EPP-1-2019-1-GEEPPJMO-PROJECT - Georgia and the EU: 10 years of successful cooperation in the context of EaP - GRASS -2019
 • 611936-EPP-1-2019-1-GEEPPJMO-PROJECT - Enhancing Knowledge on Georgia’s EU Integration among Ethnic Minorities - CSS -2019
 • 612019-EPP-1-2019-1-TREPPJMO-NETWORK - LINKING 'EUROPE' AT THE PERIPHERY - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 2019
 • 612049-EPP-1-2019-1-GEEPPJMO-PROJECT - Promote and Act for Europe - საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი - 2019

 სწრაფი ბმულები

Erasmus+ პროგრამის ზოგადი სტატისტიკა

კონკურსის ვადები 

გზამკვლევი 

Webinar Jean Monnet Actions

Erasmus +

აღმასრულებელი სააგენტო

ეროვნული სააგენტოები

ეროვნული ოფისები

მონაწილეთა პორტალი (PIC)

დისტანციების კალკულატორი