ერაზმუს+-ის რჩევები: პრაქტიკული ვებინარები პროექტის წარმატებული დიზაინისთვის - ახალგაზრდული და სპორტის სექტორები
02
2024
თებერვალი

ერაზმუს+-ის რჩევები: პრაქტიკული ვებინარები პროექტის წარმატებული დიზაინისთვის - ახალგაზრდული და სპორტის სექტორები

Subject: Exclusive invitation to participate - “Erasmus+ Insights: Practical webinars for
successful project design” - Apply today!

Greetings!

Are you ready to transform your project ideas into winning Erasmus+ proposals? The EU "Feasibility Study to Assess Georgia’s Participation in the Erasmus+ Programme" team is thrilled to invite you to an exclusive series of webinars, to improve your project design skills in the Erasmus+ programme.

Why Attend?

 • Design Essentials: Discover strategies to improve Erasmus+ project design, crucial for crafting impactful and winning proposals.
 • Core Topics: Dive into key Erasmus+ areas including international partnership, proposal development, inclusion, and project management.
 • Expert Insights: Hear and benefit from our team's extensive experience in Erasmus+ programme and their practical approach

Topics and format of the webinars:

The webinars will take place in Zoom and each webinar has a duration of 90 minutes. The topics and dates are as follows:

Topic

Date

Time

Webinar 1: Partnership and Cooperation in Erasmus+

13.02.2024

13:00

Webinar 2: Erasmus+ Project Design and Proposal Development

13.02.2024

15:00

Webinar 3: Inclusion in Erasmus+ Projects: Outreach and Beneficiary Involvement

21.02.2024

13:00

Webinar 4: Project Management, Reporting and Finances

21.02.2024

15:00

 

Who Should Attend?

This series is perfect for individuals and organizations actively designing Erasmus+ projects such as:

 • Sport associations and sport federations
 • NGOs working in the field of sport
 • Youth organisations,
 • NGOs working on youth issues
 • Youth networks
 • Informal groups of young people

Secure your spot today and take a step towards Erasmus+ project success. Register here or reach out to us at erasmus.feas@gmail.com for any queries.

See our brochure in Georgian and English.

We're excited to contribute to your crafting of quality Erasmus+ projects.

Warm regards,

United Capacity Building Team

 

თემა: ექსკლუზიური მოწვევა მონაწილეობის მისაღებად - „ერაზმუს+-ის რჩევები:: პრაქტიკული ვებინარები პროექტის წარმატებული დიზაინისთვის“ - ჩაეწერეთ დღესვე!

 მოგესალმებით!

მზად ხართ გადააქციოთ თქვენი პროექტის იდეები ერაზმუს+-ის გამარჯვებულ წინადადებებად? ევროკავშირის „კვლევა ერაზმუს+ის პროგრამაში საქართველოს მონაწილეობის მიზანშეწონილობის შესაფასებლად და შესაბამისი შესაძლებლობების გასავითარებლად“-ის გუნდი მოხარულია მოგიწვიოთ ვებინარების ექსკლუზიურ სერიაზე რათა გააუმჯობესოთ თქვენი პროექტის დიზაინის უნარები ერაზმუს+ პროგრამაში.

 რატომ დავესწროთ?

 • დიზაინის საფუძვლები: აღმოაჩინეთ სტრატეგიები eერაზმუს+-ის პროექტის დიზაინის გასაუმჯობესებლად, რაც გადამწყვეტია გავლენიანი და მომგებიანი წინადადებების შესაქმნელად.
 • ძირითადი თემები: გაეცანით ერაზმუს+-ის ძირითად სფეროებს, მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორობას, წინადადებების შემუშავებას, ჩართვას და პროექტის მართვას.
 • ექსპერტების რჩევები: მოისმინეთ და ისარგებლეთ ჩვენი გუნდის დიდი გამოცდილებით ერაზმუს+ პროგრამაში და მათი პრაქტიკული მიდგომით

 ვებინარის ფორმატი და საკითხები:

ვებინარები ჩატარდება Zoom-ში და თითოეული ვებინარის ხანგრძლივობაა 90 წუთი. თემები და თარიღები ასეთია:

თემა

თარიღი

დრო

ვებინარი 1: პარტნიორობა და თანამშრომლობა ერაზმუს+-ში

13.02.2024

13:00

ვებინარი 2: ერაზმუს+-ის პროექტის დიზაინი და წინადადების შემუშავება

13.02.2024

15:00

ვებინარი 3: ერასმუს+ პროექტებში ჩართვა: საინფორმაციო კამპანია და ბენეფიციარების ჩართულობა

21.02.2024

13:00

ვებინარი 4: პროექტის მართვა, ანგარიშგება და ფინანსები

21.02.2024

15:00

 ვინ უნდა დაესწროს?

ეს სერია შესანიშნავია იმ პირებისთვის და ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც აქტიურად ქმნიან ერაზმუს+-ის პროექტებს, როგორიც არიან:

 • სპორტული ასოციაციები
 • სპორტის ფედერაციები
 • სპორტის საკითხებზე მომუშავე
 • არასამთავრობო ორგანიზაციები ახალგაზრდული ორგანიზაციები
 • არასამთავრობო ორგანიზაციები რომლებიც მუშაობენ ახალგაზრდობის საკითხებზე
 • ახალგაზრდული ქსელები

 

უზრუნველყავით თქვენი ადგილი დღეს და გადადგით ნაბიჯი ერაზმუს+ პროექტის წარმატებისკენ. დარეგისტრირდით აქ ან დაგვიკავშირდით erasmus.feas@gmail.com ნებისმიერი შეკითხვებით.

იხილეთ ჩვენი ბროშეურები ქართულად და ინგლისურად

ჩვენ მოხარული ვართ, რომ წვლილი შევიტანოთ თქვენი ხარისხიანი ერაზმუს+-ის პროექტების შემუშავებაში.

 პატივისცემით

შესაძლებლობების განვითარების გუნდი