ადიქტოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა საქართველოს ევროკავშირისგან
13
2019
მაისი

ადიქტოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა საქართველოს ევროკავშირისგან

სტატია წარმატებული პროექტის “საქართველოში ადიქტოლოგიის ადამიანური რესურსების, მტკიცებულებათა ბაზისა და ხარისხის სტანდარტების განვითარება” შესახებ.