ექსპერტთა მუშაობის ანგარიში

07.12.2017

გამოქვეყნდა უმაღლესი განათლების ექსპერტთა მუშაობის ანგარიშები 2015 და 2016 წლებისთვის:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reform/higher-education-reform-experts-heres_en